Regulamin strony internetowej „Katalogkapsli.pl”

§ 1
Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Konto - uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Strony (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika;

Oferta – propozycja zawarcia Transakcji między Użytkownikami, złożenie której ułatwione jest przez dostępne na stronie Usługi, lecz odbywa się bez wpływu i udziału Usługodawcy.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami;

Rozszerzona wersja Usług – oznacza część Usług dostępnych na Stronie wyłącznie po zakupieniu dostępu przez Użytkownika;

Strona – strona internetowa katalogkapsli.pl, dostępna pod adresem: https://katalogkapsli.pl/.

Towar – Kapsle, przedmioty do kapsli podobne lub przedmioty związane z kapslami (w tym tampodruki, owijki, etykiety czy kapsle zastępcze).

Transakcja – wszelkie zawierane i wykonywane przez Użytkowników między sobą umowy sprzedaży, zamiany, umowy podobne lub inne. Wszelkie umowy między Użytkownikami zawierane są bez udziału Usługodawcy.

Usługi – ogół oferowanych przez Usługodawcę świadczeń na Stronie, szerzej opisanych w § 4 Regulaminu.

Usługodawca – Podmiot oferujący Usługi oraz prowadzący Stronę. Strona prowadzona jest przez:

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Celem Strony jest promocja kolekcjonowania i zainteresowania Towarami, umożliwienie usystematyzowania posiadanych przez Użytkowników Towarów oraz stworzenie warunków ułatwiających Użytkownikom ewentualną wymianę Towarów.
 3. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania na Stronie treści niezgodnych z prawem.

§ 3
Konto Użytkownika

 1. Dostęp do części Usług uzależniony jest od zarejestrowania Konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Konta na Stronie jest darmowa. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie co najmniej wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji w wersji elektronicznej, dostępnej na Stronie pod zakładką „ZAREJESTRUJ SIĘ!”, zapoznanie się z i akceptacę Regulaminu oraz akceptację Polityki Prywatności.
 3. Poprzez dodanie danych w formularzu rejestracji, Użytkownik zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.
 4. Każdy użytkownik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji. Wszelkie dane kontaktowe podawane są przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć Konto poprzez naciśnięcie stosownego przycisku w zakładce „PROFIL”.

§ 4
Usługi

 1. Usługodawca poprzez Stronę oferuje Użytkownikom Usługi. Dostęp do Usług uzależniony jest od zalogowania się Użytkownika na założone Konto oraz zakupu dostępu do Rozszerzonej wersji Usług.
 2. Użytkownik, który nie zalogował się na Konto posiada dostęp do Usług w postaci:
  1. usługi pozwalającej przeglądać katalog Towarów usystematyzowanych według kategorii, podzielonych na zakładki.
 3. Użytkownik, który zalogował się na Konto posiada dostęp do Usług opisanych w ust. 2 oraz:
  1. usługi pozwalającej edytować oraz przeglądać stan swojej kolekcji Towarów;
  2. usługi pozwalającej przeglądać Towary posiadane przez innych Użytkowników;
  3. usługi pozwalającej przeglądać listę aktywnych Użytkowników, zalogowanych na Stronie w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz przeglądać stan kolekcji Towarów tych Użytkowników;
 4. Użytkownik, który na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu wykupił dostęp do Rozszerzonej wersji Usług, posiada dostęp do Usług opisanych w ust. 2 i ust. 3 oraz:
  1. usługę generowania obrazkowych oraz klasycznych list braków i powtórek oraz zaawansowanych klasycznych list braków Użytkowników;
  2. usługę drukowania brakujących Towarów w kolekcji oraz Towarów z aktualizacji dokonanych na Stronie;
  3. usługę podglądu popularności Towarów;
  4. usługi dostępu do zestawienia Użytkowników oraz posiadanych przez Użytkowników Towarów, zawierającego dane dotyczące możliwości wzajemnego kontaktowania się i wymieniania Towarem z innymi Użytkownikami, zalogowanymi na Konto oraz posiadającymi dostęp do Rozszerzonej wersji Usług (Zakładka Wymiana);
  5. usługę podglądu wykresu na liście brakujących Towarów;
  6. usługę wyszukiwarki browarów;
  7. usługę tworzenia własnych grup Towarów Użytkownika.
 5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłącznie wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu Strony, a zakres i rodzaj świadczonych Usług stanowi inicjatywę twórczą Usługodawcy. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany rodzaju i zakresu świadczonych Usług, w tym w szczególności Usługodawca ma prawo do dokonywania wszelkich zmian w katalogach Towaru, w tym do dodawania, przenoszenia, usuwania czy zmiany przyjętej numeracji Towaru. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia przez Użytkowników jakichkolwiek odszkodowań, zadośćuczynienia, roszczenia o naprawienie szkody lub przywrócenie do stanu uprzedniego lub odstąpienia od umowy.

§ 5
Zasady dotyczące Rozszerzonej wersji Usług

 1. Dostęp do Rozszerzonej wersji Usług Użytkownik otrzymuje po jego wykupieniu. Możliwość wykupienia Rozszerzonej wersji Usług jest dostępna m.in. po kliknięciu zakładki „PROFIL” oraz podstrony „Abonament” lub „WYMIANY” i odczekaniu kilku sekund na załadowanie się nowego okna.
 2. Dostęp do Rozszerzonej wersji Usług Użytkownik otrzymuje na okresy miesięczne. Opłata za dostęp wynosi 6 zł za każdy rozpoczęty miesiąc.
 3. Użytkownik może wykupić dostęp do Rozszerzonej wersji Usług od razu na więcej niż 1 miesiąc. W takim wypadku Użytkownika obowiązują podane niżej opłaty:
  1. za wykup dostępu na 3 miesięczne okresy – opłata w kwocie 16 zł,
  2. za wykup dostępu na 6 miesięcznych okresów – opłata w kwocie 31 zł,
  3. za wykup dostępu na 12 miesięcznych okresów – opłata w kwocie 59 zł.
 4. Opłaty za dostęp do Rozszerzonej wersji Usług dokonywane są za pomocą serwisów PayPro S.A oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. Usługodawca nie ma dostępu do jakichkolwiek danych finansowych dotyczących transakcji uiszczenia opłat za wyjątkiem informacji o dokonanej wpłacie przez Użytkownika o danym numerze IP ze Strony.

§ 6
Reklamacje

 1. Przedmiotem reklamacji na Stronie może być wyłącznie kwestia braku dostępu Użytkownika do Rozszerzonej wersji Usług w danym okresie, pomimo wykupienia dostępu na dany okres.
 2. Celem złożenia reklamacji Użytkownik, który pomimo wykupienia dostępu nie może korzystać z Rozszerzonej wersji Usług, zgłosi Usługodawcy zaistniały problem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w § 10 Regulaminu. Potwierdzenie przelewu kwoty opłaty za dostęp do Rozszerzonej wersji Usług stanowi załącznik do w/w zgłoszenia, pod rygorem nieważności reklamacji.
 3. Usługodawca w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatrzy zgłoszenie Użytkownika i udzieli mu informacji o uwzględnieniu/ nieuwzględnieniu reklamacji.
 4. Problemy związane z transakcjami opłat w serwisach, o których mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji i należy je zgłaszać bezpośrednio do w/w serwisów.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług i Strony oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – Prawo konsumenta. Usługodawca jednocześnie informuje Użytkownika, że powyższe jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 7
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczone Usługi na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i zachowania Użytkowników w ramach korzystania z oferowanych na Stronie przez Usługodawcę Usług ani za składane przez Użytkowników Oferty oraz ich akceptację przez innego Użytkownika, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, autentyczność, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Użytkowników do zawarcia umowy, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Strony lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 9
Wymogi techniczne i oprogramowanie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Stron i Usług za pośrednictwem Strony poprzez połączenie internetowe.
 2. Usługodawca dochowa starań, aby korzystanie ze Strony możliwe było za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń. Jednakże, zaleca się korzystanie z aktualnych przeglądarek: Chrome, Opera, Firefox, Safari.

§ 10
Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@katalogkapsli.pl.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin został w swojej oryginalnej wersji sporządzony w języku polskim. Regulamin może być tłumaczony na inne języki, jednak nie mają one mocy tekstu autentycznego. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca będzie wersja polska.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia ich na Stronie, o ile nie zostało to określone w odmienny sposób przez Usługodawcę. Serwis poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej. Korzystanie z Usług lub Strony po umieszczeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację jego nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania ze Strony oraz Usług.
 5. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2019 roku.

Ostatnia zmiana: 20.01.2019 rokuPolityka prywatności Strony internetowej „Katalogkapsli.pl”

§ 1
Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę i Stroną danych osobowych Użytkowników, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki Usługodawcy jako administratora danych.
 2. Do niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Strony internetowej „Katalogkapsli.pl”. Słowa odpowiadające definicjom zawartym w § 1 Regulaminie Strony internetowej „Katalogkapsli.pl” należy rozumieć w sposób tam opisany, o ile rozpoczynają się od dużej litery.

§ 2
Administrator danych

Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca –

§ 3
Cel przetwarzania

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego świadczenia Usług dostępnych na stronie. Powyższe oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania Konta na Stronie przez Użytkownika,
- korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym z Rozszerzonzej wersji Usług,
- korzystania przez Użytkownika z procedury reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu.

§ 4
Rodzaj przetwarzanych danych

Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się na Stronie:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - nazwa konta,
  - miejscowość,
 2. Korzystania z Usług:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - nazwa konta,
  - miejscowość,
 3. Dane podawane przez Użytkownika podczas procedury reklamacji:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - nazwa konta,
  - miejscowość,
  - dane dotyczące wykupienia dostępu do Rozszerzonej wersji Usług,
 4. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  - strona internetowa,

§ 5
Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i udostępnianie odbiorcom za jego uprzednią zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji Konta na Stronie.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Konta na Stronie oraz ogranicza dostęp do części Usług.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  2. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
  3. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, zarówno przez określony czas oraz w określonym zakresie, a Usługodawca będzie zobowiązany zachować się zgodnie z żądaniem Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca poprawił lub sprostował dane osobowe Użytkownika. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego poprawienia lub sprostowania swoich danych w zakładce „PROFIL”.
  6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca przekazał posiadane dane Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą przez adres e-mail podany w § 7 poniżej, podając nazwę i adres podmiotu, do którego Usługodawca ma przekazać dane osobowe Użytkownika oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika.
 5. Usługodawca ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Usługodawcę działaniach.

§ 6
Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić przez Użytkownika, a także w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.
 2. Po usunięciu Konta, Usługodawca i Strona pozostawią wyłącznie informacje dozwolone przez prawo.

§ 7
Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@katalogkapsli.pl.

§ 8
Powierzenie przetwarzania danych i Odbiorcy danych

 1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w zakresie niezbędnym dla realizacji Usług.
 2. Usługodawca udostępnia, za zgodą Użytkownika udzieloną przy zakładaniu Konta, dane Użytkownika w postaci podanego imienia, nazwiska, nazwy konta oraz adresu e-mail innym zalogowanym na Kontach Użytkownikom, w celu wykonania Usług, w tym Usług związanych z umożliwieniem wzajemnego kontaktowania się Użytkowników zalogowanych na swoich Kontach. W przypadku braku zgody na powyższe udostępnianie, zakres Usług dostępnych dla Użytkownika zostanie ograniczony i część Usług może być dla Użytkownika niedostępna.
 3. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 9
Pliki Cookies

 1. Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Stronę w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Strony. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (zmienne Local Storage).
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Użytkownik pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.
 6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
  1. W przeglądarce Microsoft Edge należy: wybrać z menu głównego pozycję „Ustawienia”, a następnie pozycję „Wyświetl ustawienia zaawansowane” i określić poziom prywatności w sekci „Prywatność i usługi”,
  2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”,
  3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”,
  4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”,
  5. W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać “Blokuj cookies”.

Powyższe sposoby na niewyrażenie zgody mogą ulec zmianie. Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

§ 10
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze Strony, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na Stronie. Na wniosek operatora Strony, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze Strony i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując poniżej dostępną wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ostatnia zmiana: 20.01.2019 roku