Regulamin strony internetowej „Katalogkapsli.pl”

§ 1
Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Konto - uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Strony (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika;

Oferta – propozycja zawarcia Transakcji między Użytkownikami, złożenie której ułatwione jest przez dostępne na stronie Usługi, lecz odbywa się bez wpływu i udziału Usługodawcy.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami;

Rozszerzona wersja Usług – oznacza część Usług dostępnych na Stronie wyłącznie po zakupieniu dostępu przez Użytkownika;

Strona – strona internetowa katalogkapsli.pl, dostępna pod adresem: https://katalogkapsli.pl/.

Towar – Kapsle, przedmioty do kapsli podobne lub przedmioty związane z kapslami (w tym tampodruki, owijki, etykiety czy kapsle zastępcze).

Transakcja – wszelkie zawierane i wykonywane przez Użytkowników między sobą umowy sprzedaży, zamiany, umowy podobne lub inne. Wszelkie umowy między Użytkownikami zawierane są bez udziału Usługodawcy.

Usługi – ogół oferowanych przez Usługodawcę świadczeń na Stronie, szerzej opisanych w § 4 Regulaminu.

Usługodawca – Podmiot oferujący Usługi oraz prowadzący Stronę. Strona prowadzona jest przez:

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Celem Strony jest promocja kolekcjonowania i zainteresowania Towarami, umożliwienie usystematyzowania posiadanych przez Użytkowników Towarów oraz stworzenie warunków ułatwiających Użytkownikom ewentualną wymianę Towarów.
 3. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania na Stronie treści niezgodnych z prawem.

§ 3
Konto Użytkownika

 1. Dostęp do części Usług uzależniony jest od zarejestrowania Konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Konta na Stronie jest darmowa. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie co najmniej wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji w wersji elektronicznej, dostępnej na Stronie pod zakładką „ZAREJESTRUJ SIĘ!”, zapoznanie się z i akceptacę Regulaminu oraz akceptację Polityki Prywatności.
 3. Poprzez dodanie danych w formularzu rejestracji, Użytkownik zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.
 4. Każdy użytkownik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji. Wszelkie dane kontaktowe podawane są przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć Konto poprzez naciśnięcie stosownego przycisku w zakładce „PROFIL”.

§ 4
Usługi

 1. Usługodawca poprzez Stronę oferuje Użytkownikom Usługi. Dostęp do Usług uzależniony jest od zalogowania się Użytkownika na założone Konto oraz zakupu dostępu do Rozszerzonej wersji Usług.
 2. Użytkownik, który nie zalogował się na Konto posiada dostęp do Usług w postaci:
  1. usługi pozwalającej przeglądać katalog Towarów usystematyzowanych według kategorii, podzielonych na zakładki.
 3. Użytkownik, który zalogował się na Konto posiada dostęp do Usług opisanych w ust. 2 oraz:
  1. usługi pozwalającej edytować oraz przeglądać stan swojej kolekcji Towarów;
  2. usługi pozwalającej przeglądać Towary posiadane przez innych Użytkowników;
  3. usługi pozwalającej przeglądać listę aktywnych Użytkowników, zalogowanych na Stronie w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz przeglądać stan kolekcji Towarów tych Użytkowników;
 4. Użytkownik, który na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu wykupił dostęp do Rozszerzonej wersji Usług, posiada dostęp do Usług opisanych w ust. 2 i ust. 3 oraz:
  1. usługę generowania obrazkowych oraz klasycznych list braków i powtórek oraz zaawansowanych klasycznych list braków Użytkowników;
  2. usługę drukowania brakujących Towarów w kolekcji oraz Towarów z aktualizacji dokonanych na Stronie;
  3. usługę podglądu popularności Towarów;
  4. usługi dostępu do zestawienia Użytkowników oraz posiadanych przez Użytkowników Towarów, zawierającego dane dotyczące możliwości wzajemnego kontaktowania się i wymieniania Towarem z innymi Użytkownikami, zalogowanymi na Konto oraz posiadającymi dostęp do Rozszerzonej wersji Usług (Zakładka Wymiana);
  5. usługę podglądu wykresu na liście brakujących Towarów;
  6. usługę wyszukiwarki browarów;
  7. usługę tworzenia własnych grup Towarów Użytkownika.
 5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłącznie wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu Strony, a zakres i rodzaj świadczonych Usług stanowi inicjatywę twórczą Usługodawcy. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany rodzaju i zakresu świadczonych Usług, w tym w szczególności Usługodawca ma prawo do dokonywania wszelkich zmian w katalogach Towaru, w tym do dodawania, przenoszenia, usuwania czy zmiany przyjętej numeracji Towaru. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia przez Użytkowników jakichkolwiek odszkodowań, zadośćuczynienia, roszczenia o naprawienie szkody lub przywrócenie do stanu uprzedniego lub odstąpienia od umowy.

§ 5
Zasady dotyczące Rozszerzonej wersji Usług

 1. Dostęp do Rozszerzonej wersji Usług Użytkownik otrzymuje po jego wykupieniu. Możliwość wykupienia Rozszerzonej wersji Usług jest dostępna m.in. po kliknięciu zakładki „PROFIL” oraz podstrony „Abonament” lub „WYMIANY” i odczekaniu kilku sekund na załadowanie się nowego okna.
 2. Dostęp do Rozszerzonej wersji Usług Użytkownik otrzymuje na okresy miesięczne. Opłata za dostęp wynosi 6 zł za każdy rozpoczęty miesiąc.
 3. Użytkownik może wykupić dostęp do Rozszerzonej wersji Usług od razu na więcej niż 1 miesiąc. W takim wypadku Użytkownika obowiązują podane niżej opłaty:
  1. za wykup dostępu na 3 miesięczne okresy – opłata w kwocie 16 zł,
  2. za wykup dostępu na 6 miesięcznych okresów – opłata w kwocie 31 zł,
  3. za wykup dostępu na 12 miesięcznych okresów – opłata w kwocie 59 zł.
 4. Opłaty za dostęp do Rozszerzonej wersji Usług dokonywane są za pomocą serwisów PayPro S.A oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. Usługodawca nie ma dostępu do jakichkolwiek danych finansowych dotyczących transakcji uiszczenia opłat za wyjątkiem informacji o dokonanej wpłacie przez Użytkownika o danym numerze IP ze Strony.

§ 6
Reklamacje

 1. Przedmiotem reklamacji na Stronie może być wyłącznie kwestia braku dostępu Użytkownika do Rozszerzonej wersji Usług w danym okresie, pomimo wykupienia dostępu na dany okres.
 2. Celem złożenia reklamacji Użytkownik, który pomimo wykupienia dostępu nie może korzystać z Rozszerzonej wersji Usług, zgłosi Usługodawcy zaistniały problem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w § 10 Regulaminu. Potwierdzenie przelewu kwoty opłaty za dostęp do Rozszerzonej wersji Usług stanowi załącznik do w/w zgłoszenia, pod rygorem nieważności reklamacji.
 3. Usługodawca w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatrzy zgłoszenie Użytkownika i udzieli mu informacji o uwzględnieniu/ nieuwzględnieniu reklamacji.
 4. Problemy związane z transakcjami opłat w serwisach, o których mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji i należy je zgłaszać bezpośrednio do w/w serwisów.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług i Strony oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – Prawo konsumenta. Usługodawca jednocześnie informuje Użytkownika, że powyższe jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 7
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczone Usługi na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i zachowania Użytkowników w ramach korzystania z oferowanych na Stronie przez Usługodawcę Usług ani za składane przez Użytkowników Oferty oraz ich akceptację przez innego Użytkownika, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, autentyczność, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Użytkowników do zawarcia umowy, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Strony lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 9
Wymogi techniczne i oprogramowanie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Stron i Usług za pośrednictwem Strony poprzez połączenie internetowe.
 2. Usługodawca dochowa starań, aby korzystanie ze Strony możliwe było za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń. Jednakże, zaleca się korzystanie z aktualnych przeglądarek: Chrome, Opera, Firefox, Safari.

§ 10
Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@katalogkapsli.pl.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin został w swojej oryginalnej wersji sporządzony w języku polskim. Regulamin może być tłumaczony na inne języki, jednak nie mają one mocy tekstu autentycznego. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca będzie wersja polska.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia ich na Stronie, o ile nie zostało to określone w odmienny sposób przez Usługodawcę. Serwis poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej. Korzystanie z Usług lub Strony po umieszczeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację jego nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania ze Strony oraz Usług.
 5. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2019 roku.

Ostatnia zmiana: 20.01.2019 roku